GDPR | Spôsob spracovania osobných údajov

V súvislosti s novým nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR), ktoré je platné od 25. mája 2018, Vás chceme informovať o spôsobe spracovania osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných informácií a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation – GDPR), ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Ďalej sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Vaše osobné údaje spracúva Interklub Bratislava, o.z., Stromová 16, 831 01 Bratislava, IČO: 31750052. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci našej zákonnej činnosti ako združenie v zmysle čl.9, odsek 2 d) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679. Vaše osobné údaje spracúvame vo vlastnom mene a pre príjemcov, ako je orgán verejnej moci – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Informačný systém športu vedený týmto ministerstvom, Slovenský zväz tanečného športu a medzinárodné športové federácie (napr. WDSF), ak ste ich členmi. Našim oprávneným záujmom je spracúvanie vašich osobných údajov na plnenie zákonných povinností. Všetky požadované osobné údaje, ktorých je z roka na rok viac a sú možno pre vás prekvapivé (napr. presná adresa podľa OP vrátane popisného čísla, alebo Výpis z registra trestov od športových odborníkov), sú na základe platnej legislatívy, najčastejšie v zmysle zákona o športe. Okrem osobných údajov ako meno, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, fotografia tváre (bez biometrických údajov), číslo telefónu, poštová a e-mailová adresa, štátna príslušnosť, národnosť, u športových odborníkov aj údaje o vzdelaní, bezúhonnosti, u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže aj údaje o zdravotnom stave a iné. Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, nezdieľame ich so žiadnymi ďalšími subjektmi. Vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ani na profilovanie. Vaše osobné údaje spracúvame v listinnej a elektronickej podobe. Uchovávame ich na nevyhnutnú dobu, max. 5 rokov po ukončení členstva, pokiaľ osobitný predpis neurčuje ináč. Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, máte právo na: prístup k údajom, na ich opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na prenos údajov, právo namietať, podať sťažnosť na príslušný úrad a právo na transparentnú komunikáciu. Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu edoslimak@gmail.com. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25.5.2018. Požiadavky na ochranu osobných údajov, alebo spôsob ich spracúvania v našom o.z. sa môžu v budúcnosti meniť, prípadne prestanú byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na zmenu týchto zásad. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našej webovej stránke a v priestoroch Interklubu.
V prípade nesúhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov sa prosím obráťte na vedenie Interklubu, ktorý odstráni všetky Vaše osobné údaje a požiada aj všetky vyššie orgány a organizácie o odstránenie Vašich osobných údajov.